Làm sao để học lịch sử tốt

+1 vote
asked Mar 29, 2014 by anonymous 49 views
  

1 Answer

0 votes
Tôi có thể thấy một câu hỏi hay. Tôi thực sự hạnh phúc khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Có rất nhiều cách để nghiên cứu lịch sử.
Bạn có thể tham khảo sách hoặc báo cho nó. Theo tôi, cách tốt nhất là tìm kiếm trên internet. Internet có thể cung cấp mọi thứ liên quan đến chủ đề của bạn.
Có rất nhiều trang web giáo dục cho các hoạt động đó. Bạn có thể nhấp vào đây để biết tất cả chi tiết.  Internet có thể cung cấp giải pháp tốt nhất cho bạn.

 

 

answered Oct 20 by JamesReese (180 points)
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...