Làm sao để bố mẹ tin tưởng

+2 votes
asked Mar 29, 2014 by anonymous 597 views
  

2 Answers

+1 vote
Bạn cần trung thực, thẳng thắn chia sẻ quan điểm, suy nghĩ với bố mẹ.
answered Feb 17, 2016 by admin (190 points)
0 votes
Bạn luôn trung thực từ việc nhỏ đến việc lớn. Thực hiện một cách có ý thức với việc mình làm, có ý thức học tập tốt.

Hỏi bố mẹ khi không chắc chắn hoặc không rõ, không thực hiện mà mình không thấy hiểu rõ, để giảm thiểu hậu quả có thể phát sinh.
answered Nov 5, 2017 by an (950 points)
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...