Làm thế nào để học giỏi môn toán

+4 votes
Tôi muốn học  giỏi môn toán, cần làm thế nào?
asked Mar 6, 2014 by member1 (230 points) 394 views
  

3 Answers

+2 votes
 
Best answer
Bạn cần hiểu rõ các dạng bài, ban đầu làm theo một vài ví dụ, sau đó tự giải và xem đáp án.

Nếu chưa biết cách giải lại lặp lại đến khi nào bạn có thể tự mình giải mà không cần hướng dẫn.

Khi đó tự tổng kết lại bước thực hiện là bạn đã nắm được dạng bài.
answered Mar 6, 2014 by member2 (490 points)
selected Sep 21, 2017 by admin
Mình thấy trả lời của bạn rất hay
0 votes
Theo tôi bạn nên đi học thêm nếu bạn chưa nắm được dạng bài và làm thật nhiều bài tập có thể.
answered Mar 6, 2014 by member3 (200 points)
0 votes
<a href="https://amlodipinefast.com/">amlodipine besylate recall 2018</a>
<a href=https://amlodipinefast.com/>norvasc </a>
https://amlodipinefast.com/ - amlodipine besylate 5 mg
<a href="https://fastatorvastatin.com/">atorvastatin side effects</a>
<a href=https://fastatorvastatin.com/>side effects for atorvastatin </a>
https://fastatorvastatin.com - atorvastatin 10 mg
<a href="https://duloxetinepill.com/">duloxetine 60 mg</a>
<a href=https://duloxetinepill.com/>side effects for duloxetine </a>
https://duloxetinepill.com - duloxetine 30mg
answered Jun 25 by qdldhvheive
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...